SKLPC Committee

  1. Home
  2. >
  3. SKLPC Committee

SKLPC (UK) Executive Committee & Sub Committee 2023

NAME POSITION GAAM
Mavji Dhanji Jadva Vekaria President Baladia
Premji Harji Varsani Vice President Samatra
Ravi Dhanji Varsani General Secretary Kodki
Meera Varsani Secretary Madhapar
Neera Mohan Hirani Assistant Secretary Naranpar
Nita Nikhil Rabadia 2nd Assistant Secretary Rampar
Arvin Lalji Assani Treasurer Mandvi
Chandrakant Varsani 1st Assistant Treasurer Madhapar
Lalji Shamji Vishram Halai 2nd Assistant Treasurer Dahisara
Dipti Madhaparia 3rd Assistant Treasurer Madhapar
Rajesh Govind Jiwani Trustee Baladia
Samji Shivji Dabasiya Trustee Madhapar
Prakash Devraj Halaria Trustee Kera
Jeetu Jadavji Halai Trustee Madhapar
Narshi Bhoja Trustee Sukhpar Roha
Vinod Khimji Gajparia Trustee Baladia
Jayesh Hirji Hirani Trustee Sukhpar Bhuj
Dipak Ratna Hirani Trustee Madhapar
Vijaykumar Vishram Hirani Trustee Vekra
Shashibhai Vekaria SKLPC Patron Madhapar
Sachin Naran Meghani Independent Advisor Baladia
Naju Lalji Independent Advisor Naranpar
Bhavna Khetani Independent Advisor Sukhpur Bhuj
Raksha Ramnik Jina Independent Advisor Madhapar
Dinesh Dhanji Vekaria Independent Advisor Naranpar
Hansa Hirani Independent Advisor Bharasar
Kiran Devraj Pindoria Independent Advisor Sukhpar Roha
Harein Bhimji Mayani Independent Advisor Dahisara
Vinod Pindolia Independent Advisor Kera
Laxmikant Hirani Independent Advisor Vekra
Harish Ramji Hirani Independent Advisor Vekra
Bharat Kerai Gaam Rep Baladia
Jayin Bhupendra Hirani Gaam Rep Bharasar
Jitendra Varsani Gaam Rep Kera
Bhupendra Dhanji Hirani Gaam Rep Godpar
Naeshma Hirani Gaam Rep Kodki
Lalji Shamji Gorasia Gaam Rep Madhapar
Kanti Vishram Pindoriya Gaam Rep Mandvi
Ashish Halai Gaam Rep Meghpur
Valji Vishram Varsani Gaam Rep Naranpar
Kalyan Premji Pindoria Gaam Rep Naranpar Mitra Mandal
Veenay Ravji Vekaria Gaam Rep Rampar
Ashwin Hirji Siyani Gaam Rep Samatra
Jeetendra Samji Kanji Gaam Rep Sarli
Umesh Hirani Gaam Rep Sukhpur (Bhuj)
Naran Bhimji Pindoria Gaam Rep Sukhpur (Roha)
Premji Lalji Jagani Gaam Rep Surajpur
Kalpna Varsani Gaam Rep CSCS
Rajni ravji Hirani Cricket Convenor Bharasar
Jeetendra Dhanji Vaghjiani Saturday School Convenor Meghpar
Raj Madha Football Convenor Madhapar
Sachin Naran Meghani Centre Management Baladia